pobierz załącznik
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PMT: Doradztwo dotyczące weryfikacji opisów technicznych produktów znajdujących się w ofercie Zamawiającego zgodnie ze specyfiką rynku USA.” Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu nr PMT/1261/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.