pobierz załącznik
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PMT: Doradztwo dotyczące weryfikacji opisów technicznych produktów znajdujących się w ofercie Zamawiającego zgodnie ze specyfiką rynku USA.” Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu nr PMT/1261/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

 

W ramach zapytania ofertowego NR 1/PMT:
„Doradztwo dotyczące weryfikacji opisów technicznych produktów znajdujących się w ofercie Zamawiającego zgodnie ze specyfiką rynku USA”
złożono 2 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym:
SGS Polska Sp. z o.o., cena netto za całość zamówienia: 16 660,00 PLN (100 pkt.)
JARS S.A., cena netto za całość zamówienia: 34 200,00 PLN (48,71 pkt.)
W wyniku przeprowadzenia analizy ofert postanowiono rekomendować ofertę złożoną przez SGS Polska Sp. z o.o. jako Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Oferent otrzymał najwyższą ocenę punktową i spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.