Me gusto Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Me Gusto Sp. z o.o., poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Me Gusto Sp. z o.o. Cele szczegółowe to: 

• rozwój działalności eksportowej na wybranym rynku docelowym,
• rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
• zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
1. Udział w 2 imprezach targowo - wystawienniczych na rynku amerykańskim i rynku arabskim.
2. Zakup usług doradczych pod kątem rynku USA i Arabii Saudyjskiej w zakresie wyszukiwania kontaktów handlowych, przygotowania kanałów dystrybucji, przygotowania planu kampanii promocyjnej oraz w zakresie przygotowania produktu do potrzeb docelowego rynku zagranicznego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym)

Planowane efekty projektu:
• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
• podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
• wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01/04/2022 do 31/12/2023 r.

Wartość projektu ogółem: 597 900,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 587 900,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 293 950,00 PLN